Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dilluns, 16 agost 2021

Reconeixement de la compatibilitat de la Regidora delegada de l'àrea d'ordenació del territori i paisatge, patrimoni municipal, consum, desenvolupament local i impuls econòmic

Reconéixer a Sra. Elena Camarero Benítez, regidora d'aquest Ajuntament, la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat privada consistent en serveis d'assessorament i consultoria, per compte propi, en la descripció del qual consta que no requereix presència efectiva, i en cas de ser necessària no supera les 10 hores setmanals, per entendre que no impedeix ni menyscaba l'estricte compliment dels seus deures ni perjudica els interessos generals; ni es compromet la seua imparcialitat i independència, així com, per no afectar-lo cap de les circumstàncies que fan incompatible l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, havent-se de respectar en l'exercici d'aquesta activitat les exigències contemplades en aquests preceptes, fent exprés esment a l'acompliment d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els assumptes en què estiga intervenint, haja intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per raó del lloc públic, incloent-se especialment en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones als qui s'estiga obligat a atendre en l'acompliment del lloc públic.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació