Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dijous, 13 febrer 2020

Reconeixement de compatibilitat de l'Alcaldessa

Es reconeix a Dª Paz Carceller Llaneza, Alcaldessa d'aquest municipi, la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat privada consistent en Assessoria Laboral, en la descripció de la qual consta que no requereix presència efectiva, i en cas de ser necessària no supera les 10 hores setmanals, per entendre que no impedeix ni menyscaba l'estricte compliment dels seus deures ni perjudica els interessos generals; ni es compromet la seua imparcialitat i independència, així com, per no afectar-lo cap de les circumstàncies que fan incompatible l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació