Accés a la informació

#PuçolTransparent

Divendres, 30 agost 2019

Plens municipals

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els Regidors.

Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, tant competències normatives (aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal,entre altres); com a competènciesde control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); competències organitzatives (l'acceptació de la delegació de competències d’altres administracions) competències d'índole financera (la determinació dels tributs municipals) i, facultats en matèria processal (el plantejament de conflictes de competència a altres Administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).

El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les indicades en l'art. 22.4 del referit text legal.

Les sessions ordinàries del Ple se celebren, segons acord, l'últim dilluns de cada mes a les 19 hores.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació