Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 16 octubre 2019

Convenis i Encàrrecs de Gestió

En virtut de l'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i, en concordança de l'article 9.1c) i 9.1d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es publica el text íntegre dels convenis subscrits i els encàrrecs de gestió.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació