Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimarts, 17 setembre 2019

Preguntes Freqüents

SOBRE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement de la ciutadania, com poden demanar informació a les administracions i quins són les regles de Bon Govern que han de respectar les responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de Sa Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com fundacions del sector públic, associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència, és a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d'informació que presenten els ciutadans i les ciutadanes. També hauran de publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que perceben ajudes públiques. En el cas del present Portal de Transparència, atenent a l'article 2, es publica la informació de l'Ajuntament de Puçol que se sol·licita amb major freqüència.

Què és el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Puçol?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de l'Ajuntament de Puçol. També contindrà la informació que la ciutadania sol·liciten amb major freqüència en exercici del dret d'accés a la informació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d'acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

SOBRE LA PUBLICITAT ACTIVA

Què és la Publicitat Activa?

És una informació agrupada en les categories definides en la Llei, que les administracions públiques hauran de publicar de forma periòdica i actualitzada per a garantir la transparència de la seua activitat. En aquest Portal de Transparència de l'Ajuntament de Puçol es facilita l'accés de la ciutadania a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei corresponent a les diferents àrees municipals.

Quina informació es publica en el Portal?

La Llei regula la publicació de les següents categories d'informació en el que es coneix com a Publicitat Activa:

Informació organitzativa
 • Funcions que es desenvolupen en els organismes.
 • Normativa d'aplicació.
 • Estructura: organigrama amb identificació dels responsables de les unitats, el seu perfil i trajectòria professional.
 • Plans i programes anuals, objectius, grau de compliment i resultats.
Informació de rellevància jurídica
 • Directrius, instruccions, acords, circulars, respostes a consultes (que suposen una interpretació del Dret o produïsquen efectes jurídics).
 • Ordenances i Reglaments.
 • Projectes d'Ordenances i Reglaments.
 • Memòries i Informes inclosos en els expedients d'elaboració de textos normatius.
 • Documents que hagen de ser sotmesos a informació pública.
Informació de contingut econòmic
 • Contractes.
 • Convenis i encomandes de gestió.
 • Retribucions d'alts càrrecs.
 • Subvenciones i ajudes públiques.
 • Pressuposts.
 • Comptes anuals. Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització.
 • Informació estadística de grau de compliment dels serveis públics.
 • Béns immobles de propietat municipal.

Existeix alguna restricció a la publicació de la informació?

En efecte. Pot ser que la informació no puga publicar-se perquè afecta a qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, haurà de comprovar-se si, veritablement, la publicació afecta als límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquestes poden eliminar-se del document que es publique.

Què ocorre si no trobe informació en el Portal?

En principi, la informació més rellevant per a la ciutadania i de freqüent accés estarà disponible en el Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si la persona interessada necessita més informació o necessita més detall, llavors, es podrà accedir al servei de sol·licitud d'informació pública que és un dret regulat per la Llei de transparència i bon govern. Aquest servei es troba disponible en el Portal.

Què ocorre si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

El Consell de Transparència i Bon Govern vetlarà pel compliment de les disposicions de la Llei i l'incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris.

Què és el dret d'accés a la informació pública?

És el dret d'accés a accedir a informació pública en els terminis previstos en la Constitució, article 105.b), entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l'administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació, és a dir, els límits existeixen per a protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fóra, podria danyar a una persona o a l'interès públic. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional.
 • La defensa.
 • Les relacions exteriors.
 • La seguretat pública.
 • La prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
 • Els interessos econòmics i comercials.
 • La política econòmica i monetària.
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 • La protecció del medi ambient.

Com s'apliquen els límits?

L'òrgan al que se li sol·licita una informació, la publicació de la qual considera que pot perjudicar a algun dels límits, haurà de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aqueixa informació.

Per què existeix protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada continguera dades especialment protegides, l'accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptara amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada.

Què és l'accés parcial?

En els casos en els quals se sol·licite informació que estiga sotmesa a alguna causa de límit del dret, s'admetrà parcialment la sol·licitud i s'indicarà a la persona sol·licitant la informació que ha sigut omesa.

Què pot fer un ciutadà o una ciutadana a la qual se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de vetlar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

SOBRE EL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Què és el Consell de Transparència i Bon Govern?

El Consell de Transparència i Bon Govern és un organisme públic previst en la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'administració general de l'Estat. Està adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, actuant amb autonomia i plena independència en el compliment de les seues finalitats. El Consell de Transparència i Bon Govern té per finalitat promoure la transparència de l'activitat pública, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici de dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.

És el Consell responsable del Portal de Transparència?

No. El Consell té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment de les seues finalitats.