Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Junta de govern local

Legislatura 2019-2023

La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.
  • Les atribucions que l'Alcalde o el Ple li delegue o li atribuïsquen les lleis.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació