Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Junta de govern local

Llegislatura 2019-2023

S'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. En virtut de la Resolució d'Alcaldia núm. 2018/2017 de 12 de juny, es van nomenar els membres de la Junta de Govern Local.

Posteriorment, en virtut de Resolució núm. 3188/2018, de 21 de setembre, es modifica la seua composició quedant com es relaciona a continuació:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació