Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Junta de govern local

Legislatura 2019-2023

La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.
  • Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, d'entre els Regidors.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertangueren a aquella.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació