Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Alcaldia

Legislatura 2019-2023

L'Alcalde és el President de la Corporació, triat per i entre els Regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament.

Les competències de l'Alcalde estan delimitades en l'article 21 de la Llei de Bases del Règim Local. Són entre unes altres: dirigir el govern i l'administració municipal, dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, contractar dins de la seua competència, atorgar llicències, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost en vigor, exercir la prefectura superior de tot el personal, exercir la potestat sancionadora, dictar bàndols, convocar i presidir les sessions del Ple, Junta de Govern i altres òrgans col·legiats d'àmbit municipal, exercir accions judicials i administratives en defensa de l'Ajuntament també en matèries de la seua competència i dictar ordres, circulars o instruccions.

L'Alcalde té delegades competències en membres de la corporació, per resolució núm. 2071/2017 de 14 de juny, així com també en la Junta de Govern Local per resolució de 12 de juny núm. 2018/2017.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació