Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dijous, 13 febrer 2020

Comissió especial de comptes

L'article 127.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableix que la composició, integració i funcionament de la Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva, ha d'ajustar-se al que s'estableix per a les altres Comissions Informatives.

S'estableix el règim de les sessions ordinàries d'aquesta Comissió de manera que la seua celebració es realitze amb la suficient antelació a la convocatòria de les respectives sessions plenàries en què s'hagen d'aprovar els Comptes pressupostaris i extrapressupostaris de les quals li correspon el seu examen, estudi i informe a aquesta Comissió i, en tot cas, dins de la setmana anterior a la celebració dels plens.

2 regidors del PP

2 regidors del PSOE

2 regidors de Compromís

1 regidor de PURP

1 regidor de Ciudadanos

1 regidor de VOX

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació