Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimarts, 3 setembre 2019

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en favor de regidors

RESOLUCIÓ Núm. 2520 / 2019.

Resultant que, després de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019, amb data 15 de juny de l'actual l'Ajuntament Ple va elegir nova Alcaldessa.

De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i articles 43, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:

1r.- Conferir les següents delegacions de competències que m'atribueix la legislació local:

Als Regidors membres de la Junta de Govern Local:

1.- A LA SRA. ÁNGELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ.

Dirigir, organitzar, impulsar, inspeccionar i resoldre, en els casos en què s'especifica, respecte als serveis següents:

CONTRACTACIÓ: obres, subministraments i serveis. Proposta d'aprovació de plecs i adjudicacions. Coordinació interdepartamental en matèria de contractació pública.

RECURSOS HUMANS: Propostes en matèria de personal. Contractació i rescissió de contractes del personal laboral temporal, d'acord amb la legislació d'aquesta naturalesa, així com l'assignació a llocs de treball. Proposta de reconeixement de mèrits al personal de la Corporació. Propostes d'organització dels departaments municipals en matèria de recursos humans. Prevenció de riscos laborals.

ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERN:

– Propostes d'organització administrativa de les dependències municipals en matèria de recursos materials.

– Administració electrònica. Transparència. Noves tecnologies.

– Aplicació, coordinació i control en matèria de protecció de dades.

JOVENTUT: gestió i resolució

ESPORTS: gestió i resolució.

PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

2.- AL SR. JOSÉ M.ª ESTEVE MORENO.

Dirigir, organitzar, impulsar, inspeccionar i resoldre, en els casos en què s'especifica, respecte als serveis següents:

BENESTAR SOCIAL:

– Serveis Socials: resolució sobre concessió de beques i ajudes, concessió del servei de suport domiciliari i ajudes de pagament de taxes i preus públics municipals (aigua i fem) a proposta de la Comissió d'Ajudes. Formular propostes en matèria de Serveis Socials.

– Tercera Edat: Gestió de centres de majors.

– Escoles Taller.

– Agermanaments.

– Assignació i règim d'ocupació d'habitatges

EDUCACIÓ: Participar en l'ensenyament i cooperar amb l'Administració educativa en el desenvolupament d'aquesta classe d'activitats, excepte quan corresponga a altres òrgans diferents a l'Alcaldia. Intervindre en els òrgans de gestió educativa i participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. Incoació i resolució d'expedients sobre manteniment de col·legis. Autorització d'activitats extraescolars.

CULTURA: Promoció, desenvolupament i resolució d'activitats culturals. Intervindre en els òrgans de gestió cultural.

FALLES.

RELACIÓ I COORDINACIÓ AMB L'ASSOCIACIONS LOCALS.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

3.- A LA SRA. M.ª ELENA CAMARERO BENÍTEZ.

Dirigir, organitzar, impulsar, inspeccionar i resoldre, en els casos en què s'especifica, respecte als serveis següents:

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE:

a)- Estratègia territorial, ordenació del territori i paisatge: Proposta de resolució en expedients de planejament i gestió urbanística.

b)- Disciplina urbanística. Resolució de:

–Llicències urbanístiques i declaracions responsables. Comprovació i inspecció de declaracions responsables.

–Restauració de la legalitat urbanística.

–Ordenes d'execució i la seua execució forçosa.

–Adopció de mesures cautelars en expedients de ruïna i ordres d'execució.

c)- Nucli històric i Patrimoni històric-artístic: Actuacions i vigilància arqueològica. Promoció i conservació del patrimoni històric-artístic.

–Imatge urbana i infraestructures.

–Promoció i impuls del barri antic.

PATRIMONI MUNICIPAL: gestió i administració, control i manteniment del patrimoni municipal. Gestió i resolució de l'ús dels edificis i instal·lacions municipals. Habitatges municipals: manteniment i règim jurídic. Inventari de Béns.

CONSUM.

DESENVOLUPE LOCAL I IMPULS ECONÒMIC:

– Promoció econòmica i ocupació.

– Turisme.

– Comerç.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

4.- AL SR. JOSÉ Mª BABÉ NAVARRO.

Dirigir, organitzar, impulsar, inspeccionar i resoldre, en els casos en què s'especifica, respecte als serveis següents:

URBANITZACIONS.

COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA A les URBANITZACIONS.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

5.- AL SR. RUBÉN VAQUERO GARCÉS.

Dirigir, organitzar, impulsar, inspeccionar i resoldre, en els casos en què s'especifica, respecte als serveis següents:

ÀREA ECONÒMICA: Gestió i liquidació de tributs, preus públics i altres ingressos atribuïbles a la Hisenda Municipal. Resolució de recursos de reposició i reclamacions de tributs i altres ingressos de dret públic. Resolució de l'aprovació de padrons fiscals i liquidacions d'ingrés directe de tributs i altres ingressos de dret públic.

MERCATS MUNICIPALS: Dirigir, organitzar, impulsar, inspeccionar i resoldre.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

DELEGACIONS ESPECÍFIQUES:

Comprendran la direcció interna, proposta i gestió dels serveis que a continuació es relacionen, així com la resolució en els casos que s'especifica:

1.- AL SR. FRANCISCO ANDRÉS SALAVERT SERRA.

OBRES I SERVEIS MUNICIPALS:

– Serveis municipals.

– Brigada municipal d'obres i serveis.

– Neteja viària i edificis municipals: gestió i manteniment.

– Parcs i Jardins: gestió, manteniment i conservació.

– Transport públic.

SEGURETAT CIUTADANA:

– Protecció Civil i Emergències.

– Ordenació del trànsit i senyalització viària.

– Resolució sobre concessió de guals i ocupacions de via pública.

– Tramitació i sanció de les infraccions en matèria de trànsit.

– Tramitació de les infraccions a altres normes d'àmbit sectorial i a Ordenances municipals.

PLATJA: Manteniment dels sistemes de gestió ambiental, qualitat turística i accessibilitat de la platja.

RESIDUS SÒLIDS: Recollida, eliminació i tractament.

MOBILITAT SOSTENIBLE: anàlisi de les propostes de regulació de trànsit.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

2.- AL SR. ALEJANDRO SANCHO GALLEGO.

MEDI AMBIENT:

– Accions mediambientals i de sostenibilitat: sensibilització mediambiental. Resolució d'expedients d'intervenció ambiental. Règim de comprovació i inspecció ambiental. Protecció i millora del medi ambient.

– Cicle integral de l'aigua: proveïment i distribució d'aigües. Sanejament: resolució d'autorització d'abocaments, gestió i inspecció.

– Eficiència energètica.

– Impuls i gestió del Paratge Natural La Costera.

SANITAT: Legionel·losi, tractaments plagues, desinfecció, desinsectació, desratització, serveis veterinaris.

ENLLUMENAT PÚBLIC.

AGRICULTURA I INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES.

RAMADERIA.

ACTIVITATS FESTIVES.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

FESTEJOS TAURINS, inclosa la direcció i control dels festejos taurins tradicionals que se celebren en el municipi.

SUBVENCIONS a associacions, clubs i uns altres l'objecte social dels quals s'enquadre en algun dels serveis que tinga assignats, així com la gestió de la despesa i impuls de la contractació de la unitat orgànica assignada.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació