Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Comissions informatives permanents

Legislatura 2019-2023

Són òrgans en els quals estan representats tots els grups polítics que integren la Corporació. Les seues funcions són:

  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos ala decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actue amb competències delegats pel Ple.
  • L'estudi, informe o consulta d'aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i de l'Alcalde quan els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.
  • El seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors que ostenten delegacions.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació