• Entidad Metropolitana para el Tratamiento de residuos

    És una entitat local d'utilitat pública i de caràcter supramunicipal, creada pel Govern valencià mitjançant Llei 2/2001 de l'11 de maig de creació i gestió d'àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana. La seua competència bàsica és la prestació dels serveis de valoració i eliminació de Residus Urbans. Per a això actuen d'acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través de la normativa sectorial i de conformitat amb els instruments de planificació en ella previstos.